شماره حساب

Using a credit card. Online shopping.

 

شماره حساب های گروه تجاری ایران شیپینگ که میتوانید جهت واریز وجه از آنها استفاده نمایید عبارتند از:

 

 

بانک ملت :
شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۶۶۹۶۵۷۴۶۰
شماره حساب ملت: ۸۲۴۷۷۶۷۹۵۶
بنام : رامین دادخواه
شماره شبا : IR72  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۸۲۴۷  ۷۶۷۹  ۵۶

 

بانک ملی:

شماره کارت ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۲۸۰۴۲۲۷۱۹
شماره حساب ملی: ۰۱۰۹۹۵۲۶۹۴۰۰۱
بنام: رامین دادخواه


شماره شبا : IR23 0170 0000 0010 9952 6940 01

 

بانک قوامین :

شماره کارت قوامین : ۶۳۹۵۹۹۱۱۲۶۴۶۱۵۲۴
شماره حساب قوامین : ۱۰۴۸۶۰۱۰۰۱۲۴۱۴۸
بنام: رامین دادخواه


شماره شبا : IR82 0520 0001 0486 0100 1241 48

 


 

 

در صورت امکان به ملت واریز نمایید .

 

*** بزودی درگاه پرداخت بانک ملت جهت رفاه حال مشتریان اضافه خواهد شد.