پرداخت

Using a credit card. Online shopping.

 

شماره حساب های گروه تجاری ایران شیپینگ که میتوانید جهت واریز وجه از آنها استفاده نمایید عبارتند از:

 

 

 

بانک ملی:

شماره کارت ملی: ۱۵۳۰-۲۷۲۳-۹۹۱۳-۶۰۳۷
شماره حساب ملی: ۰۳۳۹۵۱۵۸۲۶۰۰۷
بنام: رامین دادخواه

شماره شبا : IR83 0170 0000 0033 9515 8260 07

انتقال کارت به کارت انلاین بانک ملی

 

بانک تجارت:
شماره کارت تجارت: ۹۹۱۰-۳۰۴۲-۵۳۳۱-۶۲۷۳
شماره حساب تجارت: ۴۴۷۲۵۹۳۲۹۹
بنام: رامین دادخواه


شماره شبا : IR09 0180 0000 0000 4472 5932 99

انتقال کارت به کارت انلاین بانک تجارت

 

بانک کشاورزی:

شماره کارت کشاورزی: ۲۱۵۹-۰۱۶۶-۷۰۱۲-۶۰۳۷
شماره حساب کشاورزی: ۴۷۲۱۵۰۲۹۸
بنام : رامین دادخواه

انتقال کارت به کارت انلاین بانک کشاورزی

 

 

در صورت امکان به ملی یا تجارت واریز نمایید .

 

*** بزودی درگاه پرداخت بانک ملی جهت رفاه حال مشتریان اضافه خواهد شد.