شماره حساب

Using a credit card. Online shopping.

 

شماره حساب های گروه تجاری ایران شیپینگ که میتوانید جهت واریز وجه از آنها استفاده نمایید عبارتند از:

 

 

بانک ملت :
شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۶۰۳۵۱۷۱۱۹
شماره حساب ملت: ۸۳۸۹۷۱۴۷۳۱
بنام : مهدی دادخواه

شماره شبا : IR23  ۰۱۲۰  ۰۲۰۰  ۰۰۰۰  ۸۳۸۹  ۷۱۴۷  ۳۱

 

بانک ملی:

شماره کارت ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۰۵۹۳۱۳۲۰
شماره حساب ملی: ۰۱۰۹۹۵۲۶۹۴۰۰۱
بنام: رامین دادخواه


شماره شبا : IR23 0170 0000 0010 9952 6940 01

 

بانک قوامین :

شماره کارت قوامین : ۶۳۹۵۹۹۱۱۲۶۴۶۱۵۲۴
شماره حساب قوامین : ۱۰۴۸۶۰۱۰۰۱۲۴۱۴۸
بنام: رامین دادخواه


شماره شبا : IR82 0520 0001 0486 0100 1241 48

 


 

 

در صورت امکان به ملت واریز نمایید .

 

*** بزودی درگاه پرداخت بانک ملت جهت رفاه حال مشتریان اضافه خواهد شد.